SOMMAR-SM 3 MAJ - POSTANSÖKAN UPPE

29/03/2016

 

Den 3 maj är det dags för läsårets sista, största sektionsmöte, sommar-SM! Det är väldigt många roliga poster som ska tillsättas. Ansökan är öppen till den 18 april, och till dess kan du antingen söka själv eller nominera någon du tycker skulle passa till någon av dessa poster i formuläret som finns i länken nedanför. Nedan kan du läsa mer om de olika valen!

 

http://goo.gl/forms/MRLD7mbeqz

 

Studienämndsordförande, SNO

Studienämndens  ordförande  är  ansvarig  för  studienämnden (Sn)  och tillsammans  arbetar  de med  studiebevakning  med  ändamålet  att  förbättra nuvarande  och  kommande  teknologers studieförutsättningar.  SnO representerar Maskinsektionen i utbildningsrådet samt ansvarar för framtagningen av en  verksamhetsplan  för SS det kommande  året. Som SNO  sitter du även med som utskott i MLG. Rollen som SnO kräver mycket ansvarstagande samt god organisationsförmåga. Som SnO bör du  värna  om  teknologernas  studieförutsättningar  och  vara  lyhörd.  Du  bör  våga  ge  både konstruktiv  kritik  och  beröm  på  möten  med  bland  annat studievägledare,  programansvariga och examinatorer.

 

Näringslivsnämndens ordförande, NNO

Näringslivsnämndens  ordförande  har  för  uppgift  att leda  sektionens näringslivsverksamhet och således verka för att studenter och företag kommer närmare varandra. På kort sikt handlar ordföranderollen  om  att  vara  en  naturlig  nätverkare. Uppgifterna  består  i  att  knyta  nya kontakter,    koordinera    spons-    och    eventsälj,    planera   och    genomföra evenemang. Utvecklingsarbetet på längre sikt sker genom att följa upp och utvärdera verksamheten för att säkerställa att såväl studenter som företag är nöjda. Som NNO sitter du även med som utskott i MLG.

 

Smörjkammarnämndens ordförande, SKO

Smörjkammarnämndens  ordförande  är  ansvarig  för Smörjkammarnämnden  (SkN)  och  dess sammankallande. Som ordförande  för SkN ansvar du, tillsammans  med SkN, för den  fysiska miljön  i  Maskinsektionens  sektionslokal.  SkO  bör  se  till att SkN  består  av  minst  en representant från varje årskurs. SkO ansvar även för uthyrning av sektionslokalen. Som SKO sitter du även med som utskott i MLG. Arbetet som SkO innebär mycket eget arbete och eget initiativtagande. Som SkO är det bra att kunna   planera   och   genomföra   samt    motivera    medlemmarna    i   SkN   till   att   göra Maskinsektionens sektionslokal till en trevlig plats att vistas på.

 

Kommunikationsnämndens ordförande, KNO

Kommunikationsnämnden  ansvarar  för  sektionens PR  och  kommunikation  gentemot  sina medlemmar  samt  M-  och  P-studenternas kommunikation  gentemot  sektionen.  Som  KNO sitter du även med som utskott i MLG. Som  KNO bör du vara kreativ, kommunikativ, strukturerad samt ha en  vilja och  förmåga att driva igenom projekt.

 

Programansvariga studenter (MPAS, PPAS) 
Rollerna  som  programansvarig  student  M  och  programansvarig  student  P  innebär  att  man representerar   M-   respektive   P-programmet   vid    möten    med   ITM,   programråd   och utbildningsråd. M-PAS och P-PAS tillhör Studienämnden, som  företräder Maskinsektionen  i utbildningsfrågor  och  studiemiljöfrågor.  Du  bör  därför  ha  en  vilja  att  förbättra  kvalitén  på utbildningen.  Rollen som programansvarig student för ditt program kräver att du är självgående och har ett stort ansvarstagande, då arbetet rör studenternas studiesituation.

 

Tomtemor och Tomtefar

Tomtemor  och  tomtefar  har  huvudansvaret  för  att  phösningens  tackkör  och  Ettans  fest arrangeras.  Till  sin  hjälp  för  att  genomföra  dessa  arrangemang  ska  de  under  mottagningen rekrytera  en  grupp  av  klubbnissar.  Som  tomtemor/tomtefar  bör  du  ha  goda  ledaregenskaper och god planeringsförmåga.

 

Busshusse

Som Busshusse ansvarar  man  för M-bussen, dess  uthyrning och de  medel som  är avsatta för Bussnämnden.  Utöver  uthyrningsverksamheten  sköter  Busshusse  regelbunden  service  och besiktning. Som Busshusse sitter du även med som utskott i MLG.

 

Idrottsledare

Idrottsledaren  är  sammankallande  och  ordförande  i  Idrottsnämnden.  Idrottsnämnden  ordnar varje år den årliga skidresan MASK som Idrottsledaren är ansvarig över. Idrottsledaren utser även MESK- amiralen. Som Idrottsledare sitter du även med som utskott i MLG. Som  Idrottsledare  ansvarar  du  över  all  organisation  och  information  vad  gäller  idrott  på sektionen. Du bör ha ett stort intresse för idrott, ha goda ledaregenskaper samt kunna motivera övriga  sektionsmedlemmar  till  mer  idrott.    Idrottsledaren  bör kontinuerligt  arbeta  för  mer idrott i vardagen.  

 

Jippomästare

Jippomästaren  leder  Jipponämnden,  som  har  som  syfte  att  roa och  glädja  Maskinsektionens studenter med diverse jippon. I rollen ingår även att värna sektionens studentikosa traditioner. Som Jippomästare sitter du med i nämndrådet tillsammans med ordförande i övriga nämnder. Posten innebär stor frihet och kreativitet. Som Jippomästare sitter du även med som utskott i MLG.

 

Ordförande för Studiemiljönämnden

Studiemiljörepresentanten  är  sektionens  ordinarie  skyddsombud. Studiemiljörepresentanten representerar  sektionen  i  studiemiljörådet  och  jämlikhetsrådet  och  är  en  del  av  studienämnden. Som Ordförande för Studiemiljönämnden sitter du även med som utskott i MLG. Att vara  benägen  att  uppmärksamma  saker  i  studiemiljön  som  kan  förbättras  är  en  viktig egenskap.  Som  Studiemiljörepresentant  bör  du  även  vilja  genomföra  förbättringar  på  eget initiativ.  

 

Directeur för Jubelspexet

Directeuren har det yttersta ansvaret att se till att Jubelspextraditionen förs vidare. Detta innefattar organiseringen och genomförandet av ett spex under verksamhetsåret som varar från 1 juli till 30 juni. Som spexdirecteur sitter du även med som utskott i MLG. 
Rollen som Directeur kräver goda ledaregenskaper och god organisationsförmåga då det rör sig om en stor verksamhet med många deltagande. Som Directeur bör du kunna motivera spexmedlemmarna till att prestera och samtidigt ha kul.

 

Förste kastare

Som  förste kastare  är du Kungliga Maskinsektionens Dartklubbs  ledare. Föreningen har som syfte  att  vara  en  mötesplats  för  alla  medlemmar  på  sektionen  som  har  intresse  för  dart  och kulturen  därikring.  Som  förste  kastare  bör  du  därför  gilla  dart,  vara  initiativrik  och  ha  en  förmåga att motivera grupper. Förste kastaren sitter även med i MLG.

 

Verkstadsansvarig (Maskineriet)

Maskineriet  är  en  förening  som  ska  främja  det  handfasta  tekniska  intresset  hos  sektionens medlemmar. Föreningen ansvarar  för all  verksamhet  i  teknologverkstaden  förutom den  KTH bedriver.  Föreningen  leds  av  Verkstadsansvarig.  Som  Verkstadsansvarig  sitter  du  även  med som utskott i MLG. Som    verkstadsansvarig    utgör    du    kontakt    mellan    verkstadsansvarig    institution    och maskinsektionen och du ansvarar över att verkstadens säkerhetsföreskrifter efterföljs.  I rollen som Verkstadsansvarig bör du ha ett stort intresse för verkstadsarbete samtidigt som du bör äga  organisationsförmåga.  Du  kommer  att  ansvara  för  att  sprida  information  om  kommande kurstillfällen för introduktionskursen till verkstaden.

 

Verkmester

Verkmester  är  ansvarig  för  Osquar  Mutter,  Maskinsektionens orkester,  som  uppträder  vid sektionens  gasquer  och  andra  arrangemang.  Som  verkmester  planerar  du  Osquar  Mutters spelningar,  ansvarar  för  rekrytering  av  bandmedlemmar  samt  föreningens  ekonomi.  Som verkmester har du stort spelrum att påverka föreningens verksamhet, och sitter med i MLG.

 

Projektledare DoP Expo

DoP  Expos  projektledare  ska  årligen  planera  och  genomföra en  mässa  för  utställning  av produkter  gjorda  av  studenter  från  Design  och  produktframtagning  år 1-3,  med  tillhörande bankett/mingel.  Projektledare  är  ansvariga  för  DoP  Expos  budgeterade  medel.  Rollen  som DoP Expos projektledare kräver stort engagemang och planeringsförmåga då personerna  ska ha kontakt med företag och lärare, samt värna om studenternas intresse.  

 

Ordförande

Ordförande  har  det  yttersta  ansvaret  för  maskinsektionens  verksamhet.  Som  ordförande ansvarar   du   för   styrelsen   och   dess   arbete   för   sektionen,   och   bör   därför   ha   goda ledaregenskaper.  Rollen  som  ordförande  kräver  dock  framförallt  mycket  eget  arbete  och  en stor förmåga att hantera många bollar i luften samtidigt.  

 

Kassör 
Kassören  har  det  yttersta  ansvaret  för  att  sköta  Maskinsektionens,  och  dess  underliggande verksamheters,   ekonomi.   Detta   innefattar   att   bokföra   ekonomiska    händelser,   sköta fakturering, ansvara för framläggande och uppföljning av budget samt att redovisa detta. I och med det övergripande ansvaret kommer du ha nära kontakt med de ekonomiskt ansvariga för de  olika  verksamheterna  inom  sektionen  såsom  exempelvis  Jubelspexet,  Phösningen  och KBM för att se till att de sköter sina uppdrag på ett korrekt och snyggt sätt.Som kassör bör du vara mycket noggrann, självgående och ha en förmåga att hålla struktur i ditt  arbete.  Du  bör  vara  beredd  på  att  ta  stort  ansvar  och  kunna  hantera  perioder  med  hög arbetsbelastning.

 

Koordinator

Koordinatorn ansvarar för det administrativa arbetet samt kommunikationen inom och utanför styrelsen. Däri ingår att se till protokollen från sektions- och styrelsemöten finns tillgängliga för sektionens medlemmar och att det finns löpande kommunikation med KNO. Koordinatorn ansvarar även för kallelser till styrelsemöten och att sektionens post hämtas och delas ut. Som koordinator bör du vara strukturerad, ha ett intresse för att engagera dig i styrelsearbete och genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär.  

 

Revisorer (2st)

Maskinsektionens sakrevisorer har som uppgift att granska sektionens verksamhet och den ekonomiska förvaltningen så att allt går till på ett korrekt sätt i enlighet med stadgarna och SM:s beslut. Sakrevisorerna är även den instans som prövar frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse innan SM tar beslut i frågan. 

 

Sektionsgeneral

Som  sektionsgeneral  ansvarar  man  för  att  peppa  sektionens  medlemmar  och  svara  på frågor inför the big Q, Quarnevalen. Man bör vara villig att lägga tid på uppdraget och vara kreativ och driven för att kunna organisera olika aktiviter för att öka sektionens medlemmars intresse. Som sektionsgeneral krävs det även att man har en stor social förmåga och inte räds att prata med nya människor. 

Tags:

Please reload

Senaste inlägg

11/09/2020

04/09/2020

Please reload

2018 © KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS. EN SEKTION INOM THS. DESIGNAD AV HENRIK STRÖMQVIST.